Main Image

תנאי שימושגולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "CMP2DAY" ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ("CMP2DAY"). "CMP2DAY" הינו אתר פרטי העוסק, בין היתר, באספקת שירותים מתקדמים באמצעות האינטרנט והוא מפעיל ומנהל את פורטל האינטרנט בו הינך גולש/ת ברגע זה.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין "CMP2DAY" לבין הגולשים/ות באתר, בכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל/י לצפות (בהרשאה תחת סיסמה) בתכנים כגון מאמרים, מפות, כתבות, תמונות וקטעי וידאו של משתתפי משלחות (להלן ביחד - "השירותים").

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" הינו כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. בתקנון זה כל האמור בלשון זכר או נקבה, יחיד או רבים מתייחס לכל אחד ואחת.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר "CMP2DAY" ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. "CMP2DAY" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

אתר "CMP2DAY" נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולשים ישמרו בסוד, לא יגלו ולא יעבירו, לאחר או לאחרת, את שם המשתמש שניתן להם ו/או את הסיסמאות האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של "CMP2DAY" או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של "CMP2DAY".

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר "CMP2DAY" ובשירותים הינם של "CMP2DAY" או של צדדים שלישיים שהעניקו ל"CMP2DAY" הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, "CMP2DAY" הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת "CMP2DAY".

תכני גולשים

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, ובכלל זה תמונות, סרטונים מסרים בהודעות כתובות ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר, הינו בבעלות ובאחריות בלעדית של הגולש/ת שהעלה/תה אותו כאמור.

הגולש/ת מסכים/ה כי "CMP2DAY" רשאית לעשות בתכני גולשים/ות כל שימוש שהוא, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, ובכלל זה להקליטם ו/או להפיצם באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש/ת ו/או לשלם לו/לה תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם אם במקרה "CMP2DAY" תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני גולשים כאמור.

הגולש/ת מתחייב/ת לפטור את "CMP2DAY" באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו/לה הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בכל תוכן באתר "CMP2DAY".

בנוסף מתחייב/ת הגולש/ת לפצות ולשפות את "CMP2DAY" בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בכל מקום אחר באתר "CMP2DAY", וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של "CMP2DAY", והוא/היא מוותר/ת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי "CMP2DAY" בקשר עם התכנים האמורים.

הגבלת אחריות

אתר "CMP2DAY" אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי "CMP2DAY" או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל "CMP2DAY" מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע"י "CMP2DAY" תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, אתר "CMP2DAY" אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש/ת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

אתר "CMP2DAY" אינו אחראי לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר של "CMP2DAY" ובשירותים המוצעים והכלולים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ואתר "CMP2DAY" אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש/ת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

אתר "CMP2DAY" אינו שולט אינו מפקח ואינו אחראי על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר "CMP2DAY".

פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר "CMP2DAY", לא יתפרש כהצעה לגולש/ת, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של "CMP2DAY" לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש/ת על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש/ת ועל אחריותו/ה הבלעדית.

אתר "CMP2DAY" אינו אחראי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר "CMP2DAY" ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר "CMP2DAY", אף אם הפעיל פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לו על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולש/ת ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע "CMP2DAY" ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה ואתר "CMP2DAY" ניסה, מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש/ת, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על "CMP2DAY".

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר "CMP2DAY" והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך ש"CMP2DAY" יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת/ה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. "CMP2DAY" רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו ובכלל זה שירות וסקרים של "CMP2DAY".

אתר "CMP2DAY" מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והוא ישמור על פרטיות הגולשים ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש/ת או כל מידע אחר בנוגע אליו/ה, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש/ת עצמו/ה.

בגלישה באתר "CMP2DAY" ובשימוש בשירותים הינך מסכים/ה כי "CMP2DAY" תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכים/ה לכך עליך להודיע על כך בכתב "CMP2DAY".

ניתוק, הפסקה ושינויים

אתר "CMP2DAY"רשאי להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש/ת עשה/עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש/ת פועל/ת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאי אתר "CMP2DAY" לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על "CMP2DAY" אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו/ה של הגולש/ת לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

"CMP2DAY" תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר "CMP2DAY", מראהו, את השירותים ב"CMP2DAY", היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש/ת. לגולש/ת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "CMP2DAY" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולשות

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר/ה כל גולש/ת ומתחייבת כלפי "CMP2DAY" כדלקמן:

• לא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;

• לא להעלות כל תוכן אשר עלול לפגוע, להטריד או להציק לגולש/ת אחר/ת.

• לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידם לאתר "CMP2DAY" חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;

• לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן – רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן;

• לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים באתר.

• לא להטריד גולשים אחרות באתר, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;

• לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

• לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;

• לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

• לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;

• לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרות לרבות מספר טלפון;

• לא להשתמש בשירותים של "CMP2DAY" לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

• להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י "CMP2DAY";

• לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;

• לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים;

• לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

• לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

• לא להעלות ו/או ו/או לפרסם ו/או לבצע כל פעילות אסורה לפי הוראות כל דין לרבות ומבלי למעט בהיבטים של קניין רוחני וזכויות יוצרים, הגולש/ת מתחייב/ת כי הינו/ה בעל מלוא הזכויות בכל חומר אשר יועלה לרשת/לאתר, הגולש/ת מתחייב/ת לשפות באופן מיידי את "CMP2DAY" בגין כל נזק ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר תידרש "CMP2DAY" לשלם בגין החומר האסור ;

• לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;

• לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.


גולש/ה שינהג/תנהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו/ה כמפורט לעיל – יחסם, התכנים שהעלה/תה – יוסרו, ו"CMP2DAY" יהיה רשאי לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר "CMP2DAY" ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש/ת שהורחק/ה על ידי "CMP2DAY" ו/או נמנעה כניסתה לא יהיה/תהיה רשאי/ת לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.


הגולש/ת ישפה/תשפה את "CMP2DAY" מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשתה באתר "CMP2DAY" ו/או בשירותים, והוא/היא מוותר/ת באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי "CMP2DAY" בקשר עם הגלישה באתר "CMP2DAY" והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בראשון לציון בלבד.